Rachunek fachów prawnych

Prawnik nie samo jest imię. Jest szerokie spektrum zawodów prawniczych. Zaliczają się do nich między innymi: adwokat, notariusz, prokurator, mediator oraz sędzia.

Prawnik
Osobę interesującą się prawem w nauce lub/oraz w realizacji tłumaczy się mianem prawnika. Jako prawnika raczy się prawnika, notariusza, prokuratora, mediatora i sędziego. Do robót prawnych prawnika należą dane stanowiska nadawane do danych profesji prawniczych.
Adwokat
Osobę niosącą pomoc prawną ustala się mianem adwokata. Adwokat toż z przygotowania prawnik. Do służb prawnych prawnika należą: udzielanie informacji prawnych, tworzenie projektów przepisów prawnych, sporządzanie opinii prawnych, mieszkanie jako przyjaciel człowieka przed głosami czy urzędami. Adwokatów wymienia się potocznie radcami prawnymi.
Notariusz
Osobę niosącą porada prawną przez sporządzanie aktów prawnych charakteryzuje się mianem notariusza. Notariusz wtedy z przygotowania prawnik. Do czynności prawnych notariusza należą: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów dziedziczenia, składanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Notariusze przynależą do zawodów zaufania publicznego.
Prokurator
Osobę odkrywającą oraz śledzącą przestępstwa kwalifikuje się mianem prokuratora. Prokurator więc z przygotowania prawnik, który sprawia z ramienia organu władzy lokalnej. Do operacji prawnych prokuratora należą: wnoszenie aktów obciążenia i trzymanie aktów oskarżenia. Wśród prokuratorów ceni się prokuratorów powszechnych struktur organizacyjnych prokuratury, i jeszcze występującego na czele prokuratury czy w poszczególnych przypadkach spełniającego funkcję Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego.
Mediator
Osobę przebywającą się mediacją między jedną i nową częścią ocenia się mianem mediatora. Mediator wtedy z wykształcenia prawnik. Do aktywności prawnych mediatora należą: prowadzenie mediacji przy jednoczesnym niewpływaniu na jej końcowy efekt. Rolę mediatorów poza prawnikami nie muszą, tylko mogą wykonywać psychologowie, biologowie oraz socjologowie.
Sędzia
Osobę budzącą się wymienianiem w spawach przylegających do jakości poglądów i trybunałów ustala się mianem sędziego. Sędzia wtedy z wykształcenia prawnik, a również funkcjonariusz publiczny. Do robót prawnych sędziego należą: orzekanie wyroków przy umieszczaniu się niezawisłością, to przedstawia podleganiu Konstytucji i ustawom, a nie wszelkim innym wpływom. Wśród sędziów oddaje się sędziów sądów administracyjnych, sędziów sądów wojskowych, sędziów sądów powszechnych, a też sędziów Sądu Najwyższego.